საქართველო და ნატო
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოს ვარშავის სამიტის დეკლარაციის მოკლე მიმოხილვა

დოკუმენტი მიზნად ისახავს საზოგადოების ინფორმირებას ვარშავის სამიტზე მიღებულ იმ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, რომლებსაც პირდაპირი და/ან არაპირდაპირი კავშირი აქვთ საქართველოს უსაფრთხოებასთან და ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან. დოკუმენტი შეიცავს დეკლარაციის ცალკეული დებულებების მოკლე მიმოხილვას და ანალიზს.

  - გადმოწერა / გახსნა

23-09-2016