ჟურნალი “საქართველოს ევროპული გზა”, მე-14 გამოცემა